Zasady współpracy
 
 

ZASADY WSPÓŁPRACY
 

Bardzo nam miło, że zamierzacie Państwo zakupić nasze produkty.


1. Warunkiem przyjęcia zamówienia i uruchomienia produkcji zlecenia jest:

    - otrzymanie pisemnego zamówienia zawierającego rodzaj produktu, nakład, wymiary, rodzaj opakowania, rodzaj
       papieru, ilość kolorów, dane do wykonania projektu, itp.
    - podpisanie zamówienia na naszym druku ZAMÓWIENIE - UMOWA SPRZEDAŻY przez upoważnione osoby
       reprezentujące Firmę zamawiającą,
    - dołączenie gotowych projektów lub materiałów do wykonania projektu (w wersji elektronicznej, najlepiej pocztą
       mailową) wraz z żądaną kolorystyką,
    - firmy, które składają zamówienie po raz pierwszy, prosimy o przesłanie podpisanej przez upoważnionego
      reprezentanta kserokopii zaświadczenia o wpisie do rejestru i zaświadczenia o nadaniu numeru NIP oraz kserokopii
      nadania numeru Regon.

Termin realizacji zlecenia liczony jest od momentu otrzymania pełnego zestawu materiałów i zatwierdzenia ostatecznego projektu przez Zamawiającego i wynosi przeciętnie 14 dni.


2. Materiały powierzone do wykonania projektu (nośniki informacji, slajdy, cromaliny, zdjęcia) zwracamy po
     wykorzystaniu.


3. Wszelka odpowiedzialność wynikająca z tytułu praw autorskich, umów licencyjnych lub zastrzeżenia znaków
     towarowych obciąża zamawiającego.


4. Projekty graficzne. W przypadku standardowych zamówień nie doliczamy dodatkowych kosztów za wykonanie
     projektów graficznych notesów ( pod warunkiem otrzymania logo, danych tekstowych i innych danych do wykonania
     projektu na elektronicznym nośniku informacji).


5. Ze względów technologicznych zrealizowana i fakturowana ilość może różnić się w niewielkim zakresie od ilości
     zamawianej ( przy zamówieniach do 500 szt. - do 10%, do 2000 szt.- do 5%, do 10.000 - do 3%,
     powyżej 10.000szt. - do 2%).


6. Wszystkie ceny podajemy w złotych za 1 sztukę. VAT w wysokości 23% zostaje doliczony w momencie
     wystawienia faktury.


7. Warunki płatności: przy pierwszym zamówieniu należy dokonać przedpłaty w wysokości 30% wartości brutto
     zlecenia na podstawie faktury wystawionej przez firmę NOTEDECO. Pozostałą kwotę należy uiścić po otrzymaniu
     towaru i faktury VAT przelewem w ciągu 14 dni (jeżeli umowa nie stanowi inaczej). Przy stałej współpracy nie
     wymagamy wpłaty zaliczki, jakkolwiek przy zamówieniach o dużej wartości może być to warunkiem przyjęcia
     zlecenia. jeżeli płatność nie zostanie uregulowana w uzgodnionym terminie, kwota zostanie powiększona o karne
     odsetki, zaczynając od dnia, w którym upływa termin płatności.


8. Transport na koszt NOTEDECO, jeśli umowa nie stanowi inaczej.


9. Reklamacje będą rozpatrywane pod warunkiem pisemnego określenia przedmiotu reklamacji w terminie
     7 dni po dostawie.


10. Wszelkie spory będą rozstrzygane w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego lub przed sądami
       gospodarczymi w Poznaniu.